چگونه می توان ارسال خبرنامه ها را زمان بندی کرد ؟

به طو مثال زمانی که شما مشترکینی دارید که ساعت آنها با ساعت محل سکونت شما یکسان نمی باشد (different time zones) شما می توانید ارسال خبرنامه هایتان را زمان بندی کنید. این عمل در آخرین گام قبل از ارسال انجام می شود ( مطابق تصویر زیر )

با انتخاب گزینه "Send later" شما می توانید زمان ارسال و timezone مورد نظرتان را تنظیم کنید.

نویسنده : مهشید جز عباسچیان

مشتریان ما

بیشتر
24
دی

4 اشتباه در ایمیل مارکتینگ که شما را از موفقیت باز می دارد

17
دی

5 دلیل استفاده از ایمیل مارکتینگ در شرکت های کوچک

10
دی

7 دلیلی که می گوید ایمیل مارکتینگ برای کسب و کارهای کوچک هوشمندانه است